Cendii

43 teksty – auto­rem jest Cen­dii.

Kar­mię się nienawiścią
od­dając się jej bezlitośnie
Ona mnie łamię
wpro­wadza w destrukcję
uni­ces­twia
każde ciepłe barwy
każdą magię
każdy rzu­cony czar
Uwal­nia ze szczęścia
wpro­wadzając w otchłań
naj­ciem­niej­szej szarości
Za­tacza og­romne mury
niepoz­wa­laja­ce oddychać 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 kwietnia 2014, 00:56

Kołysnaka

Zam­knij oczka swe,
jut­ro przyj­dzie no­wy dzień.
W me­lodie w słuchaj się,
po­niesie Cię w głąb zmysłów tych.
Otulę cię wyobraźnią,
wpro­wadzę w ar­ka­di raj.
Po­niosę po wyżynach szczęścia,
poczu­jesz tam ciepły wiatr.
Za­pale światło [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 31 marca 2014, 23:23

Stoję na krawędzi włas­nych myśli, widząc to­talną niemoc i pus­tkę. Stoję by do­konać wy­boru, a ciem­ność przesłania mi oczy. Mo­je ser­ce moc­no bi­je, w ciele pul­su­je krew. Nie wiem czy dać krok, czy stać i wpat­rując się w dół skoczyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 czerwca 2013, 21:42

Spo­tyka­my się w snach, na ja­wie, w myślach.
Spo­tyka­my się w moim umyślę.
W su­mie, zaw­sze wiem co Ci po­wie­dzieć.
Jes­teś ze mną szczęśli­wy, widzę to po Two­jej mi­nię.
Często się uśmie­chasz, mówisz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 marca 2013, 21:43

Sztuką jest ser­ce, czym bar­dziej wy­pełnione dob­rem tym piękniej­sza sztu­ka, lep­sze arcydzieło. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 grudnia 2012, 22:42

Chciałabym by słowa nig­dy się nie kończyły, w moich us­tach niekiedy by­wają trochę os­chłe. Brak im bar­wy, od­po­wied­nio dob­ra­nego to­nu. Gdy piszę stają się wiary­god­ne, praw­dzi­we bo wypływają z mo­jego ser­ca. A ser­ce mam pełne słów, niekiedy są w nim bib­liote­ki za­pisa­ne wspom­nieniami i przyszłością układaną w mo­jej wyobraźni. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 grudnia 2012, 17:05

Wciąż wi­ruję do tej sa­mej zakłama­nej me­lodii. Nie chce w niej już tańczyć, wy­konać ani jed­ne­go kro­ku. Tyl­ko ona mnie wciąga, trzy­ma za każdy skra­wek mo­jej skóry i nie chce puścić. Niszczy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 grudnia 2012, 22:35

Bo nie ważny jest kieru­nek, tyl­ko sa­ma podróż. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 grudnia 2012, 00:22

To kłam­stwo, to zakłama­ny sko­lory­zowa­ny frag­ment pop­su­tej oso­bowości. Zdmuchnij ten kurz, po­każ wnętrze. Skuś się wzbo­gacić tę pustą egzys­ten­cję życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 grudnia 2012, 00:30

Wiesz ja kiedyś też uciekałam od wszys­tkiego? Od uczuć, emoc­ji, od sa­mej siebie... A naj­gor­szej jest to że nie widziałam w tym nic złego. Nie czułam jak śle­po pat­rze w lus­tro, jak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 listopada 2012, 07:30

Cendii

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cendii

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność